Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JONK-PARTS TRUCK EN TRAILERONDERDELEN B.V. TE WORMER, MALERSTRAAT 4A

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Jonk-Parts Truck en Traileronderdelen B.V, gevestigd te Wormer, hierna te noemen: Jonk-Parts, aangegaan.
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Jonk-Parts zijn algemene voorwaarden, ongeacht of in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht.

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden
2.1 Jonk-Parts aanvaardt nimmer de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden terwijl bedoelde contractspartij en/of derde door het sluiten van de overeenkomst Jonk-Parts uitdrukkelijk afstand doet van de toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Jonk-Parts, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
3.3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Jonk-Parts zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Jonk-Parts niet.
3.4 Jonk-Parts behoudt zich het recht voor om gedane aanbiedingen in te trekken tot aan het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten alsmede zich te beroepen op een wilsgebrek/ wils ontbreken indien in de Jonk-Parts gedane offerte een evidente fout is gemaakt die naar het oordeel van Jonk-Parts essentieel is voor de te sluiten overeenkomst.

Artikel 4: Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Jonk-Parts, ofwel door Jonk-Parts ingeschakelde derden, binden de laatste niet voor zover ze door Jonk-Parts niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. Als derden zijn in dit verband te beschouwen alle personen en ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook, die Jonk-Parts direct of indirect heeft ingeschakeld bij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 5 Overeenkomst
5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Jonk-Parts door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.
5.2 Elke met Jonk-Parts aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Jonk-Parts zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, op welke wijze dan ook en, waar nodig, zal opdrachtgever hieraan volledige medewerking verlenen.
5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Jonk-Parts in de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven. Eventuele aansprakelijkheid van Jonk-Parts is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van Jonk-Parts.

Artikel 6: Prijzen
6.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Bij orders tot €750,- zullen vracht-/transportkosten worden doorbereken. Bij orders boven €750,- geschiedt levering franco huis.
6.2 Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Jonk-Parts niet. Dit geldt evenzeer voor prijzen en betalingscondities zoals die zijn genoemd op de website van Jonk-Parts.
6.3 Indien na het afsluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of andere prijsbepalende factoren verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6.4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7: Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde artikel 22.

Artikel 8: Emballage
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Jonk-Parts en geeft opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 9: Aanbetaling
Jonk-Parts is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen door Jonk-Parts, terwijl dat tekortschieten zodanig ernstig is dat de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10: Vervoer
De verzending geschiedt op wijze als door Jonk-Parts aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van opdrachtgever. In dat geval is Jonk-Parts gerechtigd om de extra kosten die hiermee gepaard gaan vooraf in rekening te brengen bij opdrachtgever, terwijl opdrachtgever gehouden is deze extra kosten integraal te voldoen alvorens tot verzending door Jonk-Parts wordt overgegaan. Overschrijding van enige leveringstermijn is in dat geval geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 11: Leveringstermijnen
11.1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering, ook als Jonk-Parts nadrukkelijk een vaste leveringstermijn heeft genoemd.
11.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Jonk-Parts zijn de goederen te leveren.
11.3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Indien Jonk-Parts om hem moverende redenen de desbetreffende goederen niet langer wil opslaan, doet hij daarvan melding aan opdrachtgever die vervolgens nog twee dagen heeft om de goederen af te halen dan wel te laten afhalen zulks tegen integrale betaling van de goederen vermeerderd met de kosten van opslag. Mocht binnen de genoemde termijn van twee dagen opdrachtgever de goederen niet (laten) ophalen, is de overeenkomst ontbonden en staan de goederen ter vrije beschikking aan Jonk-Parts.
11.4 Indien een situatie zich voordoet als bedoeld in artikel 11.3 is Jonk-Parts gerechtigd een eventueel lagere verkoopopbrengst van de goederen te verhalen op opdrachtgever, zulks vermeerderd met wettelijke rente en kosten.

Artikel 12: Meer- en minderwerk
12.1 Het werk omvat datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12.2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
12.3 Door Jonk-Parts te maken kosten tijdens de uitvoering van de overeenkomst, welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12.4 Indien opdrachtgever wenst dat toevoegingen en/of veranderingen in de overeenkomst plaatsvinden en deze door Jonk-Parts worden geaccepteerd, is de daaruit voortvloeiende prijsverhoging zonder nadere aankondiging voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: Wijziging van de opdracht
13.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht, zonder dat zulks opdrachtgever recht geeft op ontbinding van de oorspronkelijke overeenkomst.
13.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Jonk-Parts ter kennis zijn gebracht, die zich het recht uitdrukkelijk voorbehoud dat wanneer de verlangde wijzigingen redelijkerwijs niet van hem te vergen zijn, deze achterwege te laten en de oorspronkelijke overeenkomst gestand te doen. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.
13.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Jonk-Parts buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. In een dergelijk geval is de overschrijding van de overeengekomen levertijd een reden voor opdrachtgever om tot ontbinding over te gaan dan wel anderszins enige aansprakelijkheid aan Jonk-Parts toe te rekenen.

Artikel 14: Annuleren / ruilen
14.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Jonk-Parts reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Jonk-Parts als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Jonk-Parts te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
14.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Jonk-Parts zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
14.3 Opdrachtgever zal onderdelen die Jonk-Parts speciaal voor opdrachtgever heeft besteld nimmer kunnen annuleren, terug zenden of ruilen.
14.4 Retourzendingen zijn alleen mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van Jonk-Parts. De opdrachtgever zal in een dergelijk geval aan Jonk-Parts altijd een bedrag van 10% van de geretourneerde goederen verschuldigd zijn, zulks met een minimum van €50,-. Elektrische apparaten en/of elektrische delen welke aangesloten zijn geweest dan wel op andere wijze in gebruik zijn genomen, kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 15: Reclame
15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Jonk-Parts terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag van de levering Jonk-Parts wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
15.2 Jonk-Parts dient in staat te worden gesteld tijdig ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
15.4 Indien de reclame naar het oordeel van Jonk-Parts c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde goed waarover terecht gereclameerd is, hetzij dit goed gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Jonk-Parts is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 16: Garantie
16.1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Jonk-Parts aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De garantie van Jonk-Parts geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Jonk-Parts na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
16.2 Voor alle goederen en materialen die Jonk-Parts niet zelf vervaardigd verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht. 16.3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelsgarantie gelden de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17: Retentierecht
17.1 Wanneer Jonk-Parts goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
17.2 Het in het eerste lid van dit artikel genoemde recht komt Jonk-Parts eveneens toe ter zake onbetaald gebleven facturen uit hoofde van andere overeenkomsten met dezelfde opdrachtgever.

Artikel 18: Aansprakelijkheid
18.1 Jonk-Parts is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van : a: overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven; b: daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
18.2 Jonk-Parts is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materiaal alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Jonk-Parts of van hen, die door Jonk-Parts te werk zijn gesteld.
18.3 Jonk-Parts is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever.

Artikel 19: Overmacht Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstaking, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Jonk-Parts of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Jonk-Parts, ex- en importverboden, overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Jonk-Parts dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Jonk-Parts is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud
20.1 Zolang Jonk-Parts geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Jonk-Parts.
20.2 Jonk-Parts heeft het recht goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
20.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, met uitzondering van de normale bedrijfsvoering, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
20.4 Zolang opdrachtgever de van Jonk-Parts gekochte goederen onder zich heeft, maar daarvan nog niet de eigendom bezit, is opdrachtgever verplicht op straffe van schadevergoeding, die goederen deugdelijk te verzekeren en op te slaan.

Artikel 21: Wanprestatie en ontbinding
21.1 Indien de opdrachtgever op enige wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
21.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Jonk-Parts in geval van een situatie in lid 1 van dit artikel het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden middels een aangetekend schrijven, zulks te zijner keuze.
21.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Jonk-Parts eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten, of een aanvraag heeft gedaan tot toepassing van het bepaalde in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Jonk-Parts op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22: Betaling
22.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22.2 Jonk-Parts is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente van 1,25% per maand dan wel een gedeelte van een maand te bereken, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22.3 Jonk-Parts is voorts gerechtigd, buiten hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau . In geval van ontbinding van de overeenkomst is Jonk-Parts voorts gerechtigd schade te vorderen van opdrachtgever die ontstaat door het verkopen van de goederen die deel uitmaakten van de ontbonden overeenkomst tegen een lagere prijs als me de oorspronkelijke opdrachtgever was overeengekomen.
22.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van €100.-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Jonk-Parts zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23: Toepasselijk recht Op alle door Jonk-Parts gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24: Geschillen Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Jonk-Parts, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.